Föreningens stadgar

FÖRENINGENS STADGAR
BK-46 Handboll r.f.

Stadgar


Föreningens namn är BK-46 Handboll r.f. (BK-46 Käsipallo r.y.) och dess hemort är Raseborgs stad.


Föreningens ändamål är att idka handbollssport i Karis med omnejd. Föreningen är medlem i Suomen Käsipalloliitto ry/Finlands Handbollförbund rf.


Föreningens officiella språk är svenska. Föreningen arbetar i praktiken med de båda inhemska språken på det mest ändamålsenliga sättet.


För att förverkliga sitt ändamål anordnar föreningen handbollsmatcher, -turneringar och – träningar. För att finansiera sin verksamhet kan föreningen uppbära inträdesavgifter vid sina ordinarie arrangemang, verkställa lotterier och ge ut publikationer samt arrangera fester, konserter och utställningar, vars avkastning används för det i 2§ nämnda ändamålet. Föreningen kan träffa sponsoravtal.
Vid behov anskaffar föreningen myndigheternas tillstånd till dylika aktiviteter.
Föreningens ändamål är inte att skaffa vinst eller annan omedelbar ekonomisk nytta åt dess medlemmar.


Till ordinarie medlem i föreningen kan styrelsen anta varje person som stöder föreningens ändamål.
Styrelsen kan också anta understödande, passiva medlemmar, vilka inte har rösträtt.
En medlem i föreningen bör årligen till föreningen erlägga en medlemsavgift, vars storlek, betalningssätt och betalningstid fastställs av föreningens årsmöte.
En medlem som inte erlägger medlemsavgiften har inte tal- eller rösträtt vid föreningens möten.

Medlem som önskar avgå ur föreningen, bör därom göra en skriftlig anmälan till föreningens styrelse eller dess ordförande eller bör meddela om sin avgång vid föreningens möte så, att avgången antecknas i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen enligt föreningslag §14. Avgående och utesluten medlem är skyldig att till avgångsårets slut erlägga alla utgående från dessa stadgar fastställda medlemsavgifter.


Föreningens angelägenheter sköts av en vid årsmötet vald styrelse, som består av ordförande och sex (6) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter.
Ordförande och styrelsemedlemmarna skall vara finska medborgare. Dessa skall icke heller vara ledande funktionärer i någon annan förening som idkar handboll.
Föreningens ordförande väljs på årsmötet för två verksamhetsår i taget.
Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är två verksamhetsår. För att garantera en kontinuitet i styrelsearbetet väljs tre (3) av styrelsemedlemmarna året ”ett” och de tre (3) övriga året
”två” o.s.v.
Suppleanterna väljs varje år för ett verksamhetsår i taget.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt andra nödiga funktionärer.
Sekreteraren och kassören kan också väljas utom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två styrelsemedlemmar kräver detta.
Kallelse till styrelsemöte bör tillställas styrelseledamöterna skriftligen eller muntligt minst tre (3) dagar före mötet.
Styrelsen är beslutför, om ordförande eller viceordförande och dessutom minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande.
Styrelsen kan inom sig tillsätta arbetsgrupper för att sköta vissa speciella ärenden
1 styrelsen avgörs ärendena med enkel majoritet. Om rösterna faller lika blir den mening gällande som biträtts av mötets ordförande. Om mötets ordförande inte röstar och rösterna faller lika samt vid personval avgör lotten.


Föreningen kan också ha en verksamhetsledare som sköter om föreningens löpande operativa ärenden.
Verksamhetsledaren utses av styrelsen på viss tid eller tillsvidare.
Verksamhetsledaren deltar i styrelsemötena som föredragare och sakkunnig utan rösträtt.


Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör, alltid två tillsammans.


För att granska föreningens förvaltning och räkenskaper väljs vid årsmötet för varje räkenskapsperiod en (1) verksamhetsgranskare och för denne en (1) suppleant. Föreningens räkenskapsperiod är 1.7-30.6. Föreningens bokföring och andra behövliga handlingar föreläggs verksamhetsgranskaren minst en månad före årsmötet.

10§
Kallelse till föreningens möte skall styrelsen skriftligen tillställa medlemmarna minst sju (7) dagar före mötet eller genom annons i en på föreningens hemort utkommande dagstidning.

11§
Föreningens årsmöte hålls årligen inom september månad vid av styrelsen fastställd tidpunkt. Föreningen kallas till extraordinarie möte då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för att behandla speciellt nämnt ärende. Mötet bör hållas inom trettio (30) dagar från det kravet framställdes.
Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem en (1) röst. Beslut fattas med enkel majoritet om i dessa stadgar inte är annorlunda bestämt. Om rösterna faller lika blir den mening gällande som biträtts av mötets ordförande. Om mötesordförande inte röstar och rösterna faller lika samt vid personval avgör lotten.

12§
Vid föreningens årsmöte behandlas följande:
1) Mötets öppnade
2) Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
3) Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
4) Godkännande av mötets arbetsordning
5) Behandling av bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande
6) Fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga

redovisningsskyldiga
7) Fastställande av medlemsavgift, budget och verksamhetsplan
8) Val av ordförande vart annat år
9) Val av styrelsemedlemmar i stället för de tre (3) som är i tur att avgå och val av två
(2) suppleanter
10) Val av en (1) verksamhetsgranskare samt en (1) suppleant
11) Behandling av andra till mötet på förhand framlagda ärenden

Om en föreningsmedlem vill ha ett visst ärende behandlat vid föreningens årsmöte, bör han skriftligen meddela om detta till föreningens styrelse i så god tid att ärendet kan ingå i möteskallelsen.

13§
Beslut om ändring av föreningens stadgar och föreningens upplösning bör ske vid ett föreningsmöte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av vid omröstningen angivna röster. Om behandling av sådant ärende bör nämnas i möteskallelsen.
Beslut om föreningens upplösning bör ske vid två (2) på varandra följande möten med minst en
(1) månads mellanrum.
Om föreningen upplöses använd föreningens medel till att stöda handbollssporten i Karis i enlighet med föreningens sista mötesbeslut.

14§
1 övrigt följs i föreningens verksamhet föreningslagens stadganden.

Föreningens stadgar